24 Santa Cruz Bullit 3 CC - S-Kit RS SDS+ MX - Gloss Carbon -

25 Santa Cruz Bullit 3 CC - S-Kit RS SDS+ MX - Gloss Carbon -

$13,999.00